Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Βόλος καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30. στα γραφεία της ΠΑΕ (Αργοναυτών 15, Βόλος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 7 του εταιρικού καταστατικού».

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερων προσκλήσεων σε Α’ επαναληπτική συνέλευση την  20η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μμ, και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη σε Β’ επαναληπτική συνέλευση την 22η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μ.μ. οι οποίες θα λάβουν χώρα επίσης στα γραφεία της ΠΑΕ .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πριν από την Γενική Συνέλευση, να δηλώσουν στην εταιρεία την συμμετοχή και των αριθμών των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.